Friday, November 15, 2019

Tuesday, July 31, 2018

Mẹ Ơi

Thơ & Sưu tầm: Thầy Thích Phước Hạnh
Phổ nhạc: Hoàng Lan
Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

Friday, February 16, 2018

Dòng đời trôi

Thơ: Yên Sơn
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Monday, January 15, 2018

Dòng đời cứ trôi

Thơ: Tuệ Kiên
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L. Phương
Phối âm: Quốc Dũng

Trình bày: Bảo Yến

Wednesday, December 27, 2017

Lửa từ bi

Hà Lan Phương
Thơ: Vũ Hoàng Chương
Phổ nhạc: Ng. Hải & H. L. Phương

Trình bầy: Hà Lan Phương


Sunday, August 27, 2017